top of page

Algemene voorwaarden Schoolplein Advocaten

2022

1    Toepasselijkheid

 

1.1   

Schoolplein Advocaten is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30252782, waarbij de volgende natuurlijke personen, allen advocaat, zijn aangesloten: mr. W. Boelens, mr. J.E. Jalandoni en

mr. G. van Reemst. Alle aangesloten personen werken ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de kostenmaatschap, de daarbij aangesloten advocaten en de daarvoor werkzame werknemers.

 

1.2   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht en gewijzigde of aanvullende opdracht, gegeven aan of geaccepteerd door een advocaat van Schoolplein Advocaten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

1.3

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website die door de kostenmaatschap wordt onderhouden.

1.4

Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

1.5

Schoolplein Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen alsdan eveneens conform het voorgaande van toepassing zijn.

 

2    De opdracht

 

2.1   

Alle opdrachten gelden uitsluitend als aanvaard indien daarvan schriftelijk of door e-mail bevestiging blijkt door een advocaat van Schoolplein Advocaten als opdrachtnemer en door de cliënt als opdrachtgever. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door één van de aangesloten (behandelende) advocaten waarna de overeenkomst van opdracht pas tot stand komt.

 

2.2   

De advocaten van Schoolplein Advocaten zullen bij de uitvoering van hun opdrachten, bij de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en bij de keuze van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 

2.3   

De advocaten van Schoolplein Advocaten verplichten zich hun opdrachten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, waaronder de toepasselijke (beroeps)regelgeving, uit te voeren. Opdrachten betreffen altijd een inspanningsverplichting, nooit een resultaatverplichting.

2.4   

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht is gegeven door of namens een ander dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt, tenzij anders is overeengekomen.

 

2.5   

Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud en voorwaarden van de opdracht geen rechten ontlenen.

 

2.6   

De opdrachtnemende advocaat kan slechts na toestemming van de cliënt/opdrachtgever (bepaalde delen van) de opdracht (mede) laten uitvoeren door een of meer derden. De opdrachtnemende advocaat blijft te allen tijde eindverantwoordelijke en aansprakelijke jegens de cliënt/opdrachtgever.

 

3    Kosten en betaling

 

3.1   

De kosten voor de cliënt/opdrachtgever van uitvoering van de opdracht omvatten, tenzij anders overeengekomen, het honorarium, omzetbelasting en verschotten. Verschotten zijn noodzakelijke kosten die de advocaat voorschiet ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, vertaalkosten, reiskosten en dergelijke.

 

3.2   

Afspraken over het honorarium worden bij aanvang van de opdracht vastgelegd. Tenzij anders bepaald is het honorarium gebaseerd op het uurtarief en de tijdsbesteding zoals overeengekomen. De tijdsbesteding wordt geregistreerd in eenheden van 6 minuten.

 

3.3   

De advocaat kan bij de cliënt/opdrachtgever een voorschot op het honorarium in rekening brengen, welk voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Bij langer lopende opdrachten kan de advocaat na afloop van elke maand of na werkzaamheden van substantiële omvang de kosten in rekening brengen.

 

3.4   

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in de voorgaande leden slechts voor de verschotten en de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeschikking voor rekening van de cliënt/opdrachtgever komen.

 

3.5   

De betalingstermijn voor declaraties bedraagt 15 dagen vanaf de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Op het moment dat de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd om met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3 de werkzaamheden op te schorten, totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan.

 

3.6   

De advocaat en Stichting Beheer Derdengelden Schoolplein Advocaten zijn gerechtigd om voor de cliënt ontvangen gelden te verrekenen met openstaande facturen.

 

3.7   

Eventuele kosten van invorderingsmaatregelen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen ten laste van die opdrachtgever.

 

4    Aansprakelijkheid

 

4.1   

De advocaten van Schoolplein Advocaten zijn niet aansprakelijk voor elkaars zaken. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van een advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De polisvoorwaarden van deze verzekering kunnen op verzoek worden ingezien. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium, met een maximumbedrag van € 5.000,00.

 

4.2   

Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat en de kostenmaatschap zijn echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

4.3   

De opdrachtgever vrijwaart de kostenmaatschap en de aangesloten advocaten voor alle aanspraken en kosten van derden die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

4.4   

De kostenmaatschap en de aangesloten advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden.

 

4.5   

Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de betreffende schade bekend is geworden dan wel redelijkerwijs had kunnen of moeten zijn.

 

5    Privacy en gegevensbeheer

 

5.1   

Schoolplein Advocaten, haar advocaten en haar werknemers zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen en al het overige dat valt onder de geheimhoudingsplicht die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen. In het geval de cliënt en opdrachtgever niet dezelfde (rechts)persoon zijn, geldt deze geheimhoudingsverplichting in beginsel eveneens tegenover de opdrachtgever, evenwel afhankelijk van de aard en inhoud van de te verrichten werkzaamheden.

 

5.2   

Schoolplein Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in het privacy statement zoals gepubliceerd op de website schoolpleinadvocaten.nl.

 

5.3   

Schoolplein Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en (verzoeken tot) ongebruikelijke transacties onder omstandigheden te melden bij de autoriteiten. Door het verlenen van een opdracht bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en hiervoor toestemming te geven.

 

5.4   

Dossiers worden na beëindiging van de opdracht ten minste vijf jaar bewaard. Gedurende die periode kan de opdrachtgever stukken uit het dossier ophalen, inzien en/of kopiëren. Na afloop van deze vijf jaar staat het Schoolplein Advocaten vrij het dossier te vernietigen zonder kennisgeving aan de cliënt.

 

6   Opzegging

 

6.1   

De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht, uitsluitend schriftelijk of per e-mail, te beëindigen.

 

6.2   

De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zo min mogelijk worden geschaad.

 

6.3   

Opzegging doet niet af aan de verschuldigdheid van het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en van vergoeding van reeds gemaakte kosten.

 

7    Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 

7.1    Op iedere rechtsverhouding tussen Schoolplein Advocaten en/of haar advocaten enerzijds en haar opdrachtgevers anderzijds is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2   

Schoolplein Advocaten heeft een interne klachtenregeling, die in te zien is op de website en op te vragen is bij ons kantoor. Klachten dient de opdrachtgever in eerste instantie voor te leggen aan de advocaat zelf of aan de interne klachtenfunctionaris van Schoolplein Advocaten.

 

7.3   

Als daarmee geen bevredigende oplossing wordt bereikt, kan de klacht worden voorgelegd aan de rechtbank. 

 

7.4   

Vorderingen en geschillen die aan de rechter worden voorgelegd, worden in eerste aanleg uitsluitend behandeld door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

7.5   

Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal worden aangeboden, is de Nederlandse tekst bindend in geval van een geschil over de inhoud of strekking.

bottom of page