top of page

Privacy statement Schoolplein Advocaten                                              6 november 2018

 

Schoolplein Advocaten gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en persoonlijke informatie die wij van en over u verkrijgen. Persoonsgegevens zijn alle directe en indirecte gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: de betrokkene. Met dit privacy statement informeert Schoolplein Advocaten betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens. Daarmee voldoen wij aan de informatieplicht volgens de AVG.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Schoolplein Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Als u gebruik maakt van onze diensten, stemt u ermee in dat wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens verwerken.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Schoolplein Advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten;

 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;

 • advisering, bemiddeling en verwijzing;

 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;

 • het afhandelen van financiële zaken.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor de bovengenoemde doeleinden en op basis van de verderop weergegeven gronden verwerkt Schoolplein Advocaten de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens, alleen voor zover die nodig zijn voor een adequate dienstverlening of rechtsbijstand:

 • naam: achternaam + voornamen + initialen

 • adres + postcode + woonplaats

 • telefoonnummer(s) + e-mailadres(sen)

 • geboortedatum

 • BSN

 • geslacht

 • burgerlijke staat

 • nationaliteit

 • vreemdelingennummer

 

De verwerking wordt mogelijk doordat de persoonsgegevens

 1. door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt

 2. in het kader van de dienstverlening van u zijn verkregen

 3. door derde partijen, waaronder wederpartijen, aan ons kenbaar zijn gemaakt

 4. via openbare bronnen bij ons bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Schoolplein Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden genoemd in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting

 • uitvoering van een overeenkomst

 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

 • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoolplein Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, het voeren van (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Schoolplein Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder, op grond van een wettelijke verplichting.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Schoolplein Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Schoolplein Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Denk aan een accountant, een notaris of een ingeschakelde andere derde partij voor een second opinion of deskundigenrapport.

Schoolplein Advocaten verwerkt geen persoonsgegevens voor acquisitie, verkoop of marketing, noch ten behoeve van het eigen kantoor, noch ten behoeve van derde partijen.

 

Gebruik social media

Op de website van Schoolplein Advocaten zijn geen knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Schoolplein Advocaten zorgt voor passende en actuele technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Voor zover we daarbij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen we in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Schoolplein Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de genoemde doeleinden noodzakelijk is, dan wel op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

 

Privacyrechten van betrokkenen

Als Schoolplein Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt, bent u betrokkene. Als betrokkene heeft u het recht

 • op informatie over de verwerking van uw gegevens;

 • op inzage in de gegevens;

 • op correcties, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke gegevens;

 • van verzet tegen het gebruik van uw gegevens;

 • op dataportabiliteit;

 • op vergetelheid;

 • op beperking van de verwerking;

 • om eerder gegeven toestemming tot verwerking in te trekken;

 • om een klacht over de verwerking in te dienen.

 

Een verzoek daartoe kunt u richten aan Schoolplein Advocaten, of postbus 9769, 3506 GT Utrecht of 030 – 231 36 46. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen omstandigheden zijn waarin Schoolplein Advocaten niet of niet volledig aan uw verzoek als betrokkene kan voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met pasfoto en BSN-nummer afgeschermd. Schoolplein Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Statistieken en Cookies

Schoolplein Advocaten houdt geen gebruik(er)sgegevens bij van de website. Om het gebruiksgemak van de website te vergroten, worden weliswaar zogenaamde ‘cookies’ gebruikt, het betreft echter louter functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst als u onze website bezoekt.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (acm.nl) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

Schoolplein Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website:

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Schoolplein Advocaten, of postbus 9769, 3506 GT Utrecht of 030 – 231 36 46.

 

Dit privacy statement is vastgesteld op 6 november 2018.

bottom of page